Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Κανονιστική Συμμόρφωση

Γνώση | Εξειδίκευση | Εμπειρία

Η AGP & Co είναι κορυφαίο δικηγορικό γραφείο με έδρα την Κύπρο και παγκόσμιος πρωτοπόρος στον κλάδο παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών που αφορούν τη χορήγηση διεθνούς αδειοδότησης εταιρειών παροχής επενδυτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, την κανονιστική συμμόρφωση και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την κεφαλαιουχική επάρκεια, τη χρηματοοικονομική εγκληματολογία και τα επενδυτικά κεφάλαια.