Στόχος μας: Η παροχή υπηρεσιών μονοθυριδικής πρόσβασης σε υψηλότερο επίπεδο.
Επενδυτικά Κεφάλαια (Κύπρος)

Επενδυτικά Κεφάλαια (Κύπρος)

Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο μονοθυριδικών υπηρεσιών τόσο για τα Αμοιβαία Κεφάλαια ΟΣΕΚΑ όσο και τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).

Download Brochure DOWNLOAD BROCHURE

Η Κύπρος είναι σήμερα ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα κέντρα επενδυτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη. Μέσω της επικαιροποιημένης, επικεντρωμένης και συνεχιζόμενης ανάπτυξης των νομοθετικών και ρυθμιστικών αναγκών και του δυναμικού τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η Κύπρος καθιερώθηκε ως διεθνή κέντρο για επενδύσεις και χρηματοοικονομικές οικονομικές υπηρεσίες.

Μέσω των υψηλά εξειδικευμένων επαγγελματιών και έμπειρων συμβούλων μας σε θέματα τοπικών και διεθνών επενδύσεων, στοχεύουμε στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών με τα υψηλότερα πρότυπα.

Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο μονοθυριδικών υπηρεσιών τόσο για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), όσο και για τους οργανισμούς διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων - εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ.

Το ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών μας περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

 • Ανάλυση των διατάξεων του νέου νόμου περί ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ.
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τις καταλληλότερες μορφές των ΟΕΕ για την αναδιοργάνωση υφιστάμενων συλλογικών επενδύσεων (ICIS) και την ίδρυση καινούριων ΟΕΕ.
 • Υποβολή αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης της αίτησης.
 • Σύνταξη όλων των απαραίτητων νομικών εγγράφων για την ίδρυση αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ.
 • Συνεχής παροχή διοικητικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, τον διορισμό ονομαστικών στελεχών, γραφειακές εγκαταστάσεις και διοικητικές, λογιστικές, ελεγκτικές και φορολογικές υπηρεσίες.

Βασικές πρόνοιες του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) Νόμου του 2014

Ρύθμιση και Εποπτεία

Οι αρμοδιότητες εποπτείας και ρύθμισης των επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο μεταφέρονται από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Νομικές Μορφές των ΟΕΕ

Οι ΟΕΕ μπορούν να πάρουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • κοινό ταμείο˙
 • επενδυτική εταιρεία καθορισμένου κεφαλαίου˙
 • επενδυτική εταιρεία μεταβλητού κεφαλαίου˙
 • επενδυτικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης.

Τάξεις Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Ο σχετικός Νόμος προνοεί για δύο τάξεις ΟΕΕ:

 • ΟΕΕ για απεριόριστο αριθμό επενδυτών, τα οποία μπορούν να διατεθούν σε ιδιώτες ή σε επαρκώς ενημερωμένους ή/και επαγγελματίες επενδυτές όπως αυτοί ορίζονται από την Οδηγία 2004/39/EΚ για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων.
 • ΟΕΕ για περιορισμένο αριθμό επενδυτών (μέχρι 75), τα οποία μπορούν να διατεθούν μόνο σε επαρκώς ενημερωμένους ή/και επαγγελματίες επενδυτές όπως αυτοί ορίζονται από την Οδηγία 2004/39/EΚ για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων.

Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις

 • Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο: €125,000
 • Στην περίπτωση των αυτοδιαχειριζόμενων ταμείων: €300,000

Διαχείριση των ΟΕΕ

Ένας ΟΕΕ μπορεί να είναι αυτοδιαχειριζόμενος ή να διορίσει μία διαχειριστική εταιρεία.

Η αξία του ΟΕΕ υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ (με μόχλευση) ή τα 500 εκατομμύρια εύρω (χωρίς μόχλευση, αλλά με παγοποίηση για περίοδο 5 ετών);

 • Αν ναι, τότε ο ΟΕΕ (αν είναι αυτοδιαχειριζόμενος) ή ο Εξωτερικός Διαχειριστής υπόκειται στη συμμόρφωση με τον περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο.
 • Αν όχι, τότε ο ΟΕΕ (αν είναι αυτοδιαχειριζόμενος) ή ο Εξωτερικός Διαχειριστής δεν χρειάζεται να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο.

Δομές Ενιαίας Ομπρέλας

Ο νόμος περί ΟΟΕ επιτρέπει τη δομή ταμείων ενιαίας ομπρέλας, τα οποία είναι συλλογικά επενδυτικά σχήματα που υπάρχουν ως ενιαίες νομικές οντότητες με πολλαπλά υποκεφάλαια (sub-funds), το καθένα εκ των οποίων μπορεί να έχει τη δική του επενδυτική πολιτική.

Εισαγωγή των ΟΕΕ σε χρηματιστήρια

Ο σχετικός νόμος επιτρέπει την εισαγωγή των ΟΕΕ σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο της EE ή τρίτης χώρας.

Μεταβατικές πρόνοιες για τα υφιστάμενα κυπριακά επενδυτικά ταμεία

Οι εξής επιλογές είναι διαθέσιμες για τα υφιστάμενα κυπριακά ταμεία επενδύσεων:

 • Διατήρηση της λειτουργικής δομής τους, υποβάλλοντας τα απαιτούμενα έγγραφα για τη συμμόρφωση τους με το σχετικό νόμο και συνέχιση της λειτουργίας τους ως ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό επενδυτών. Σε αυτή την περίπτωση, τα επενδυτικά ταμεία συνεχίζουν τη λειτουργία τους στη βάση της έγκρισης που είχαν λάβει από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, χωρίς καμία περαιτέρω έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 • Υποβολή αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για χορήγηση έγκρισης λειτουργίας ως ΟΕΕ.
 • Υποβολή αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για χορήγηση έγκρισης λειτουργίας ως Διαχειριστές ΟΕΕ.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός τεσσάρων μηνών, μετά την εφαρμογή του νόμου, δηλαδή μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2014. Το επενδυτικό ταμείο που υποβάλλει αίτηση μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης με μία από τις προαναφερόμενες επιλογές, τα ιδιωτικά επενδυτικά ταμεία πρέπει να διαλυθούν εντός έξι μηνών μετά τη λήξη της διορίας συμμόρφωσης των τεσσάρων μηνών. Η διάλυση και η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί υπό τις πρόνοιες του νομοθετικού πλαισίου που καταργήθηκε.

Οι Καταχωρημένοι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIFs) είναι μια νέα κατηγορία Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων η οποία εισήχθη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από την Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η εισαγωγή των ΚΟΕΕ θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές στον τομέα των επενδύσεων μέχρι σήμερα.

Ένας ΚΟΕΕ είναι ένας ειδικός τύπος ΟΕΕ που δεν υπόκειται στην εξουσιοδότηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αλλά ρυθμίζεται από τον διαχειριστή της ο οποίος πρέπει να είναι αδειοδοτημένος Διαχειριστής ΟΕΕ.

Προϋποθέσεις λειτουργίας ΚΟΕΕ

Ένας ΟΕΕ μπορεί να λειτουργεί ως ΚΟΕΕ, εφόσον πληροί το σύνολο των ακόλουθων κριτηρίων:

 • Απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες και επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές.
 • Λειτουργεί υπό τη διαχείριση εξωτερικού διαχειριστή.
 • Τα ρυθμιστικά έγγραφα να αναφέρουν ξεκάθαρα ότι λειτουργεί υπό τις ειδικές πρόνοιες του Νόμου περί ΟΕΕ.

Ένας ΚΟΕΕ καταχωρείται σε κεντρικό μητρώο αλλά δεν εμπίπτει υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΚ.

Οι ΚΟΕΕ μπορούν να πάρουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • αμοιβαίο κεφάλαιο˙
 • επενδυτική εταιρεία˙
 • συνεταιρισμός.

Οι ΚΟΕΕ μπορούν να λειτουργούν με πολλαπλά υποκεφάλαια (sub-funds), νοουμένου ότι αυτό αναφέρεται στα ρυθμιστικά έγγραφα του.

Όσον αφορά το ελάχιστο κεφάλαιο και την αξιολόγηση των ΚΟΕΕ, ισχύουν οι διατάξεις για τους ΟΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ΟΕΕ, επισκεφτείτε την ανάρτησή μας εδώ.

Διαχειριστής Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ)

Ο ΚΟΕΕ ορίζει πάντοτε ως εξωτερικό διαχειριστή του, υποχρεωτικά-

 • ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας˙ ή
 • ΔΟΕΕ της ΕΕ˙ ή
 • ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, σε περίπτωση που αυτός διαθέτει το διαβατήριο που προβλέπεται από την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, ο οποίος έχει ορίσει οποιοδήποτε κράτος μέλος ως κράτος αναφοράς.

Ο ΔΟΕΕ ορίζει επίσης υποχρεωτικά έναν θεματοφύλακα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί ΔΟΕΕ.

Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) είναι συλλογικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια που επενδύουν σε μεταβιβάσιμους τίτλους και/ή σε άλλα ρευστοποιήσιμα χρηματοοικονομικά μέσα,
η λειτουργία των οποίων βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων.

Οι ΟΣΕΚΑ εγκαθιδρύονται και εξουσιοδοτούνται βάσει του εναρμονισμένου νομικού πλαισίου της ΕΕ. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια ΟΣΕΚΑ θεωρούνται διεθνώς ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά διαθέσιμα εργαλεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, λόγω του χαμηλού επενδυτικού τους κινδύνου και του υψηλού επιπέδου προστασίας των επενδυτών.

Οι ΟΣΕΚΑ μπορούν να πάρουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • κοινό ταμείο˙
 • επενδυτική εταιρεία μεταβλητού κεφαλαίου.

Τα κύρια πλεονεκτήματα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ είναι:

 • Επαγγελματική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.
 • Θεσμική ασφάλεια/ υψηλή προστασία.
 • Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές (αγορές χρήματος και κεφαλαίου)
 • Μεγάλο εύρος επιλογών που ανταποκρίνονται σε όλα τα προφίλ επενδυτών.
 • Μείωση κινδύνου μέσω επενδυτικής διαφοροποίησης.
 • Σχετικά χαμηλές δαπάνες.
 • Άμεση ρευστότητα.
 • Πλήρης διαφάνεια πληροφοριών / καθημερινή δημοσίευση των τιμών αμοιβαίων κεφαλαίων.
 • Δυνατότητα δημιουργίας κεφαλαίων ομπρέλας με διάφορα υποκεφάλαια και τάξεις μετοχών.

Φορολογικά οφέλη:

 • Απαλλαγή από τον φόρο επί του ποσού που επενδύεται στον ΟΣΕΚΑ και επί των υπεραξιών από τη διάθεση μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου.
 • Απαλλαγή από τον φόρο επί των κερδών που αποκομίζει ο ΟΣΕΚΑ από την πώληση μετοχών ή άλλων μέσων καθώς και από μερίδια που αποκτήθηκαν από εταιρείες στις οποίες έχει επενδυθεί το κεφάλαιο.